Vyhledávání


Kontakt

Vestigo

602 945 942 - Marley (Jakub Naništa)

E-mail: rovermail@centrum.cz

 

Poslání

Posláním našeho roverského kmene je provázet své členy na jejich pouti po skautské cestě, po cestě sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti, po cestě hledání vlastních hodnot, vlastního místa ve světě, ale i vyššího duchovního rozměru života. Úkolem kmene je podporovat své členy v jejich snaze žít život podle skautských ideálů, které jsou zakotveny ve skautském zákoně a slibu.

Podstatným cílem našeho roverského kmene je rovněž realizace roverského hesla "služba". Každý stojí před výzvou vyzkoušet si, nakolik je schopen se podle tohoto náročného ideálu řídit.

V neposlední řadě usilujeme o vytváření společenství s dobrými vztahy, se kterým budeme rádi trávit svůj volný čas a ke kterému se budeme moci hrdě hlásit.

 

Heslo

Heslem všech roverů a rangers je služba. Toto heslo se snažíme naplňovat jak každý zvlášť sám za sebe, tak i celý náš kmen jako celek.

 

Služba sobě – dbát o sebe, jít dál po své stezce – vzdělávat se, poznat lépe sebe sama…

Služba druhým – naučit se pomáhat tam, kde je potřeba, naučit se nebýt lhostejný…

Služba vyššímu principu – dodržování skautského zákona, slibu a hesla, uvědomit si hodnotu dobrého slova či úsměvu, žít v souladu s přírodou…